Door aanwezig te zijn op of rond het festivalterrein, geef je aan je te houden aan ondergestelde huisregels:

Legitimatie

Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren met een origineel legitimatiebewijs.

Controle

Bij de entree van het festival, maar ook binnen, kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle. De controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

Eigen consumptie is ten strengste verboden

Glazen verpakkingen, eigen eten en drinken is niet toegestaan.
De organisatie heeft het recht u te verzoeken uw eigen eten en drinken te deponeren in de afvalbakken.

Geen alcohol onder de 18 jaar

Er wordt geen alcohol geschonken aan personen beneden de 18 jaar.

Consumptiemunten

Op het festival aangeschafte munten zijn uitsluitend op de festivaldagen van het betreffende jaar en het festivalterrein geldig.

Respecteer het park

Doe je behoefte niet tegen de bomen maar op de toiletten.
Deponeer je afval in de afvalbakken.

Kinderactviteiten

De kinderactiviteiten worden begeleid, maar de organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor de kinderen. Die is voor de ouders en/of begeleiders.

Eigendommen

De organisatie kan niet aansprakelijk gehouden worden voor verlies of beschadiging van eigendommen van bezoekers.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen dient u bij ons in te leveren.

Drugs

Gebruik, bezit of handel in hard- en softdrugs is streng verboden. Bij constatering zullen we je verzoeken het park direct te verlaten.

Verkoop van goederen en/of diensten

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van stichting Muze Misse goederen en/of diensten in welke hoedanigheid dan ook te verkopen op of rond het festivalterrein.
Aangetroffen goederen zullen in beslag worden genomen.

Verplaatsen van eigendommen

Het is niet toegestaan eigendommen van de organisatie mee te nemen buiten het festivalterrein. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

Wapens, vuurwerk en gevaarlijke voorwerpen

Wapens genoemd in de wet wapens en munitie evenals vuurwerk, brandgevaarlijke en explosieve stoffen zijn niet toegestaan. Evt. gevaarlijke voorwerpen zijn ter beoordeling van de beveiliging.

Beeld- en geluidopnames

Film-, video- en professionele geluid- en fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen en/of statieven) zijn niet toegestaan. Personen die deze apparatuur beroepsmatig gebruiken, kunnen accreditatie aanvragen bij de organisatie. Selfiesticks zijn niet toegestaan op het terrein.

Kleding

Personen gekleed in shirts en/of kleding die bij (een) bepaalde groepering(en) horen, zullen worden verwijderd.

Samenscholing

Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing, de samenscholers onmiddellijk de toegang van ons festival te ontzeggen.

Goed humeur

Bij abnormaal of agressief gedrag verzoeken we je om het festivalterrein te verlaten. Neem je goede humeur mee.

Programma

Artiesten onder voorbehoud. De organisatie heeft het recht om het programma te wijzigen. Mocht door onvoorziene omstandigheden een artiest niet kunnen optreden, wordt door de organisatie voor gelijkwaardige vervanging gezorgd.

Huisdieren

Huisdieren hebben geen toegang tot het festivalterrein.

Ontzegging van toegang

Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk ontzegging van de toegang worden aangezegd. Op punten waar dit regelement niet voorziet neemt de directie hierover een besluit.

En vooral… RESPECTEER elkaar !!!